Algemene Voorwaarden Bright Group

Artikel 1 Algemeen, begrippen en definities

 1. Bright Group is de verzamelnaam van Bright Inc, Bright Executives en Bright Academy.
 2. Alle door Bright Group verleende diensten worden verleend in de hoedanigheid van onafhankelijke opdrachtnemer.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Bright Group betreffende door Bright Group te verrichten werkzaamheden, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.
 4. Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan Bright Group heeft verstrekt, dan wel zijn/haar eventuele rechtsopvolger(s) en/of die een betaalde dienst van Bright Group afneemt.
 5. De toepasselijkheid van inkoop – of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Bright Group zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door Bright Group.
 7. Met diensten worden alle betaalde producten bedoeld die Bright Group aanbiedt. In artikel 11 worden enkele diensten gespecificeerd aangezien hier specifieke annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2 Grondslag voor te leveren diensten

 1. Projectvoorstellen van Bright Group zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het project heeft verstrekt.
 3. Alle projectvoorstellen en prijsopgaven door Bright Group gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Bright Group anders vermeld en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.

Artikel 3 Aanvang van de dienstverlening

De dienstverlening wordt geacht te zijn tot stand gekomen wanneer deze schriftelijk dan wel per email door Bright Group is bevestigd, dan wel doordat Bright Group met de werkzaamheden een aanvang heeft gemaakt.

Artikel 4 Honorarium

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in het projectvoorstel of opdrachtbevestiging aangegeven welke kosten daarin zijn inbegrepen en welke kosten additioneel in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Facturering en betalingsvoorwaarden

 1. Zodra een afnemer zich heeft ingeschreven voor een dienst is de afnemer betalingsplichtig.
 2. In principe ontvangt de afnemer vóór aanvang van een dienst een factuur.
 3. Het honorarium en de kosten zoals hiervoor onder honorarium genoemd worden bij diensten die een lange looptijd hebben maandelijks in rekening gebracht tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de opdrachtbevestiging.
 5. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Bright Group of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meer op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Bright Group te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

Artikel 6 Inspanningsverplichting

 1. Bright Group zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Bright Group staat niet in voor het succes en welslagen van de door haar verstrekte dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.

Artikel 7 Ter beschikking stellen van informatie

 1. Om de uitvoering van de dienst goed en volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Bright Group nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Bright Group betrokken (zullen) zijn.
 2. Indien niet tijdige verstrekking/terbeschikkingstelling leidt tot meerwerk, dan kan worden gehandeld volgens de onder wijziging van de dienst c.q. meerwerk omschreven procedure.

Artikel 8 Het betrekken van derden

Het is Bright Group na overleg met de opdrachtgever toegestaan om bij de uitvoering van de verstrekte opdracht gebruik te maken van derden voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 9 Wijziging van de dienst c.q. meerwerk

 1. De duur van de overeengekomen dienst kan behalve door de inspanning van Bright Group worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Bright Group verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. De door Bright Group gemaakte tijdsplanning is dan ook een zo goed mogelijke inschatting gebaseerd op de op dat moment beschikbare informatie.
  Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en/of omvang van de opdrachten en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 2. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium beïnvloedt, zal Bright Group dit opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
 3. Indien een tussentijdse wijziging in de dienst ontstaat door toedoen van opdrachtgever, zal Bright Group de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Artikel 10 Tussentijdse beëindiging

 1. Tussentijdse opzegging van een dienst voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, en met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Bright Group behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
 2. Bright Group is bevoegd naar haar keuze de uitvoering van de dienst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden – zonder dat Bright Group gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding – in geval van:
  a. Surséance van betaling of faillietverklaring van de opdrachtgever of aanvraag daartoe;
  b. Beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van de opdrachtgever;
  c. Beëindiging van de activiteiten van de opdrachtgever; of
  d. Indien de opdrachtgever de factuur 60 dagen na factuurdatum nog steeds niet heeft betaald; of
  e. De opdrachtgever te kort is geschoten in de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst en, voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, is na door Bright Group schriftelijk in gebreke te zijn gesteld de verplichting niet alsnog binnen vijf werkdagen nagekomen, een en ander ongeacht of de tekortkoming de opdrachtgever kan worden toegerekend.

Artikel 11 Annulering en verhindering van de opdrachtgever

 1. Annuleren dient schriftelijk plaats te vinden. Op basis van de datum van ontvangst van de annulering bepaalt Bright Group de annuleringskosten.
 2. Tot 1 maand voor de startdatum van een dienst waar de opdrachtgever zich voor heeft ingeschreven kan de opdrachtgever kosteloos annuleren.
 3. Bij annulering tussen 1 maand en 14 dagen voor de startdatum van de dienst waar de opdrachtgever zich voor heeft ingeschreven bedragen de kosten 50% van het oorspronkelijke bedrag.
 4. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen voor de start van een dienst waar de opdrachtgever zich voor heeft ingeschreven annuleert, is de opdrachtgever het volledige deelnamebedrag verschuldigd.
 5. Wanneer de opdrachtgever op de eerste dag van een dienst waar de opdrachtgever zich voor heeft ingeschreven niet verschijnt, dan merkt Bright Group dat aan als annulering en is de opdrachtgever het volledige deelnamebedrag verschuldigd.
 6. Het verplaatsen van een dienst waar de opdrachtgever zich voor heeft ingeschreven of voor een coachingsessie merkt Bright Group aan als annulering van de initiële dienst en coachingsessie.
 7. Het doorschuiven naar een volgende dienst waar de opdrachtgever zich voor heeft ingeschreven is mogelijk mits de opdrachtgever een termijn van 14 dagen voor de eerste datum van de dienst waarvoor de opdrachtgever zich in eerste instantie had opgegeven, in acht neemt. Bright Group brengt hiervoor €50,- in rekening.
 8. Bij ziekte/verhindering kan de organisatie, in overleg met Bright Group, een vervangende deelnemer afvaardigen, mits uiterlijk 24 uur voor de start van de dienst met Bright Group besproken.
 9. Bij ziekte/verhindering tijdens de dienst blijft het volledige cursusgeld verschuldigd. De verzuimde uren vervallen; er vindt geen restitutie plaats.
 10. Na ondertekening van de offerte bij in-company trainingen en programma’s worden bij annulering de volledige kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
 11. Mocht de opdrachtgever in de planning een verandering willen doorvoeren dan kan dat zonder kosten in overleg met Bright Group en binnen de mogelijkheden van Bright Group, tot vier weken voor de oorspronkelijk geplande datum.

Artikel 12 Annulering van Bright Group

 1. Bright Group behoudt zich het recht om bij onvoldoende inschrijvingen de dienst vóór aanvang te annuleren of in gewijzigde vorm aan te bieden.
 2. Opdrachtgevers worden hier uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van op de hoogte gesteld.
 3. De opdrachtgever kan ervoor kiezen deel te nemen aan de gewijzigde of volgende dienst, dan wel de eventueel betaalde kosten geheel gerestitueerd te krijgen.
 4. Wanneer de dienst door overmacht (gedurende de looptijd) geen doorgang kan vinden op de vooraf aangeboden wijze zal Bright Group zorgdragen voor een vervangende dienst, eventueel op een nieuwe datum.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Bright Group behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor, zowel tijdens als na de looptijd van de opdracht, die bij het uitvoeren van de opdracht door Bright Group zijn ontwikkeld.
 2. De opdrachtgever stemt er mee in dat Bright Group gegevens en andere informatie, ontvangen van de opdrachtgever, mag gebruiken voor interne databanken om zo de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen verbeteren ten gunste van haar opdrachtgevers. Bright Group zal deze gegevens slechts in geanonimiseerde vorm aan derden bekendmaken.
 3. Alle door Bright Group vervaardigde stukken die zijn gebruikt voor de uitvoering van de dienst en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Bright Group. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Bright Group. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid

 1. Bright Group is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden. Bright Group zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever zal zonder toestemming van Bright Group aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Bright Group, haar werkwijze en dergelijke, dan wel de rapportage ter beschikking stellen.
 3. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Bright Group verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de opdrachtgever. De opdrachtgever staat er jegens Bright Group voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De opdrachtgever vrijwaart Bright Group tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitoefening van deze overeenkomst.
 4. In de werkzaamheden van Bright Group waarbij haar consultants in aanraking komen met persoonsgegevens via de opdrachtgever, zijnde niet geanonimiseerd en tot een specifiek persoon te herleiden, kan Bright Group nimmer aansprakelijk gesteld worden gehouden voor enige schade voortkomend uit verlies of uit enige vorm van onrechtmatige verwerking hiervan.
 5. Bright Group zal enkel geanonimiseerde gegevens, zijnde gegevens niet te herleiden tot specifieke personen, in behandeling nemen. Mocht Bright Group toch in aanraking komen met gegevens welke te herleiden zijn tot specifieke personen, dan is zij gevrijwaard door opdrachtgever voor elke mogelijke aansprakelijkheid in dit verband.

Artikel 15 Overmacht

 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 2. Bright Group is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. In geval van overmacht zal Bright Group daarvan onverwijld mededeling doen aan opdrachtgever.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. Bright Group en haar medewerkers zijn alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van niet in acht nemen door Bright Group van de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarbij bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Deze aansprakelijkheid voor schade wordt beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Bright Group voor haar werkzaamheden in die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten bij een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen 21 kalenderdagen na het ontdekken van de schade schriftelijk te zijn ingediend.
 2. Een aanspraak van de opdrachtgever op Bright Group in verband met schade vervalt één jaar na de veroorzaking van de schade.
 3. Bright Group aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden door de opdrachtgever voor de gegevens die door de opdrachtgever zijn ontvangen.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Bright Group tegen alle aanspraken van derden in verband met de overeenkomst en de uitvoering van de werkzaamheden. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Bright Group met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
 2. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van latere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden onderworpen aan de beslissing van de bevoegde rechter in Nederland.

Ede, 14 april 2022